Hướng dẫn kết nối Web API Gạch thẻ cho khách hàng

   I. Giới thiu 

Tài liu trình bày mô hình trao đi d liu gia Đi và đi tác. 

Đi cung cp dch v thanh toán thẻ cào cho phép ngưi dùng bên pa đối tác có thể gạch thẻ và np tin vào tài khon nhm mục đích tăng nh tin dng và đt hiu quả cao cho ngưi s dụng dch vụ. 

 

II. Nền tng 

Dch v thanh toán thẻ cào là mt API đưc xây dng theo mô hình web-service, đối tác có thể kết nối thông qua chun giao thc SOAP để phát trin ng dụng có kh năng np tin vào tài khon.

 

SOAP (Simple Object Access Protocol) là giao thc da trên nhng công ngh ( XML cho mô t d liu và HTTP cho vic truyn ti d liu) đ mã a và truyn d liu.

 

III. Mô hình 

Đối tác có thể kết nối vi web-service (xem ph lc) vi nhng phương thc sau: 

Tên phương thc

Mô t

ChargeCard

Thanh toán thẻ cào

 

IV. Phương thc 

1. ChargeCard 

§     Mô t : Thanh toán thẻ cào

§     Input : 

Tham s

Kiu

Tính bt buộc

Mô t

username

String

Yes

Tài khoản đăng ký trên daily.gate.vn

keyapi

String

Yes

Key kết nối lấy ở mục Thông Tin Tài khoản trên trang đại lý

serial

String

Yes

Serial của thẻ

pincode

String

Yes

Mã Pin của thẻ

cardname

string

Yes

Thông tin loại thẻ

timestamp

string

Yes

Định dạng thời gian

signature

string

Yes

Chữ ký điện tử

 

keyapi:

 

Bước 1:                 Đăng nhập vào trang https://daily.gate.vn/

 

Bước 2 : Vào mục Thông Tin Tài Khoản 

 

               

 

 

 

 

 

  

Bước  3:  Lấy Key kết nối               

               

 

 

 

 

 

 

   

cardname: 

cardname

Mô tả

GATE

Nạp thẻ Gate

VIETTEL

Nạp thẻ Viettel

MOBIPHONE

Nạp thẻ VMS

VINAPHONE

Nạp thẻ Vinaphone

signature:

  Signature=MD5(username+keyapi+serial+pincode+cardname)

 

                timestamp:  Theo định dạng               

 

§     Output : Tr v giá tr của chuỗi vi đnh dng (ErrorCode|Description|TransactionID)

 

- TH thành công: ErrorCode = 0

- TH tht bi xem mô t error bên dưi 

V. Mã li 

ErrorCode

Mô t

0

Giao dch thành công

3

Tham s đu vào (username) không hp l

5

Tham s đu vào (keyapi) không hp l

7

Tham s đu vào (serial) không hp l

9

Tham s đu vào (pincode) không hp l

11

Tham s đu vào (cardname) không hp l

13

Không m thy thông tin tài khon

15

Không m thy thông tin đại lý

17

Tham s đu vào (cardname) không đúng

19

Tham s đu vào (timestamp) không hp l

21

Tham s đu vào (signature) không hp l

23

Đã quá thời gian gửi request

25

Chữ ký điện tử không hợp lệ

95

Các trưng hp lỗi khôngtrong mô t

99

Lỗi hệ thống

 

VI. u cầu chung

1)   Đm bo ghi nhn log tt c các giao dch thành công cũng như  tht bi.    

VII. Ph lc

Đưng dn ca Web-Service

§    Môi trưng Production : Đăng nhập tài khoản để thấy đường dẫn